Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij Slim Slanken er
uitdrukkelijk van afwijkt in zijn eigen algemene voorwaarden.
2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Slim Slanken (hierna de
"verkoper" genoemd) die zijn producten aanbiedt via de internetsite van Slim Slanken, en
de al dan niet professionele koper (hierna de "koper" genoemd) die met deze verkoper een
overeenkomst sluit om via een E shop of enig ander E-commerce product met bestellings- en
betalingsfaciliteiten (hierna allemaal "E-shop genoemd) op de internetsite van Slim Slanken
producten aan te kopen (hierna de "overeenkomst" genoemd).
3 Een professionele verkoper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder een
geregistreerd BTW nummer producten verwerft uitsluitend of gedeeltelijk voor beroepsmatige
doeleinden. Door het ingeven van een BTW nummer bij zijn bestelling wordt de koper
onweerlegbaar vermoed een professioneel koper te zijn. Een niet-professionele is iedere
natuurlijke of rechtspersoon die producten verwerft uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden.
4 Alle bepalingen in deze voorwaarden zijn op identieke wijze van toepassing op
professionele en niet-professionele kopers, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
5 Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de koper ondubbelzinnig de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Kopers worden ten stelligste aangeraden om
bij het plaatsten van een bestelling de algemene voorwaarden (die te allen tijde kunnen
veranderen) af te drukken en bij te houden samen met de overige (elektronische) correspondentie
aangaande de overeenkomst.
6 De algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op het ogenblik dat de
overeenkomst wordt afgesloten, worden samen met de andere transactiegegevens opgeslagen in
een gegevensbestand op het ogenblijk dat de overeenkomst is afgesloten.
7 In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure kunnen partijen beroep doen
op een uittreksel uit dit gegevensbestand dat betrekking heeft op hun transactie.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1 Indien de koper aan Slim Slankens een bepaald product aangeboden via de webshop
van Slim Slanken bestelt, zal Slim Slanken bestelling per e-mail bevestigen op het emailadres
dat de koper heeft opgegeven. Tegelijk met de bevestiging verstrekt Slim Slanken
over de prijs van het bestelde product met inbegrip van eventuele belastingen of heffingen, de
leveringskost van de producten, het totaalbedrag dat betaald zal worden door de koper, alsmede
plaats en termijn van levering.
2 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen van zodra de e-mail waarin de
bestelling wordt bevestigd naar het door de koper opgegeven e-mailadres is verzonden.
3 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van Slim Slanken
4 Slim Slanken heeft de volledige vrijheid om een bestelling al dan niet te bevestigen. In
de mate van het mogelijke zal de bevestiging gebeuren binnen 10 werkdagen na de bestelling.
Indien Slim Slanken bevestigt, zal Slim Slanken de reden hiervan zo spoedig mogelijk
per e-mail aan de koper meedelen.
5 Slim Slanken heeft de volledige vrijheid om een koper uit te sluiten van het gebruik van
de webshop van Slim Slanken.

Artikel 3: Verzaking van de overeenkomst

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien, tenzij dit
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Prijzen

1 De prijzen aangegeven op de webshop van Slim Slanken zijn in euro uitgedrukt,
inclusief BTW.
2 Slim Slanken behoudt zich het recht voor om de prijzen, zoals aangegeven in zijn
webshop, te wijzigen.
3 Bij aanschaf van een product is de koper gehouden om aan Slim Slanken de prijs
te betalen, zoals deze ten tijde van de bestelling in de webshop van Slim Slanken was
aangeduid. Echter, indien de prijs ondubbelzinnig een materiële vergissing betreft, is Slim Slanken niet gehouden het product tegen deze prijs te leveren aan de koper.

Artikel 5: De levering

1 De koper zal in zijn bestelling de gewenste leveringsplaats aangeven.
2 De leveringskosten zijn voor rekening van de koper, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt
vermeld.
3 Indien de koper niet aanwezig is bij de levering, en evenmin een voorziening heeft
getroffen om in zijn plaats het product in ontvangst te laten nemen, terwijl deze werd aangeboden
op het door de koper aangegeven adres, zal een bericht worden nagelaten op het door de koper
aangegeven adres met daarin vermeld waar en wanneer de bestelling kan worden afgehaald door
de koper.
4 In beginsel zal de levering pas plaatsvinden wanneer alle bestelde producten bij Slim Slanken in voorraad zijn. Niettemin spant Slim Slanken zich in om de producten te leveren
op de plaats en binnen de termijn welke is aangegeven bij de bestelling, doch uiterlijk binnen dertig
(30) dagen na de bestelling van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
5 Slim Slanken zal de koper informeren omtrent enige vertraging van de levering
welke onafhankelijk is van de wil van Slim Slanken.
6 Indien de vertraging van de levering de periode van dertig (30) dagen overschrijdt, kan de
koper de overeenkomst ongedaan maken. In een dergelijk geval dient noch de koper, noch Slim Slanken de andere partij te vergoeden.
7 De koper dient Slim Slanken per e-mail op de hoogte te brengen van de ontbinding
van de overeenkomst. Na ontvangst van de e-mail, zal Slim Slanken het door de koper
reedts betaalde factuurbedrag aan de koper terugbetalen.

Artikel 6 : Uitzonderingen op het herroepingsrecht

1 De producten die worden verkocht op Slim Slanken zijn uitgezonderd op het
herroepingsrecht gezien de geleverde producten kunnen bederven of verouderen, zoals
etenswaren & schoonheidsproducten met een beperkte houdbaarheidsdatum.
De consument heeft geen recht op ontbinding bij een aankoop.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Slim Slanken

1 Zelfs indien de koper een klacht heeft ingediend binnen de termijnen blijft de
aansprakelijkheid van Slim Slanken ten opzichte van de gebrekkigheid van een product
welke door Slim Slanken is geleverd, beperkt tot de vervanging van een gelijkaardig product
of de terugbetaling van de aankoopprijs.
2 In geen geval is Slim Slanken aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van
de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

Artikel 8: Terugbetaling

1 Ten einde een terugbetaling van de aankoopprijs overeenkomstig artikelen 6 en 7, dient
de koper het product terug te zenden aan Slim Slanken.
2 Indien de klacht gegrond wordt bevonden door Slim Slanken, is Slim Slanken gehouden alle verzendingskosten te betalen.
3 Indien de klacht ongegrond wordt bevonden door Slim Slanken, zal Slim Slanken het product terugzenden aan de koper. Alle verzendingskosten zullen in dat geval voor
rekening van de koper zijn. Slim Slanken zal de reden van de ongegrondheid van de klacht
aan de koper meedelen.

Artikel 9: Betaling

1 Betalingen gebeuren vooraf met bankkaart, een overschrijving via de bank.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Slim Slanken

1 Slim Slanken kan als uitbater van het E-commerce platform dat toegang geeft tot
de webshop van Slim Slanken niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrekkigheid
aan de producten welke door Slim Slanken aan de koper worden geleverd.
2 Slim Slanken kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de
E-shop van Slim Slanken en voor de informatie die zich op de webshop van Silm Slanken bevindt.

Artikel 11: Geschillenbeslechting

1 Indien de koper en Slim Slanken een geschil hebben met de betrekking tot de
inhoud van de webshop van Slim Slanken of in verband met een bestelling, zullen zij in de
eerste plaats proberen om zelf tot een oplossing te komen. In geval van betwisting tijdens een
gerechtelijke procedure, kunnen zowel de koper als verkoper bovendien beroep doen op de
bewijsmiddelen zoals deze omschreven zijn in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12: Intellectuele Industriële Eigendomsrechten

1 De koper is gehouden om alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals onder
andere het merkenrecht, welke rusten op de producten die aan de koper geleverd worden, te
respecteren.

Artikel 13: Overdracht

1 Slim Slanken mag al zijn rechten en plichten ten aanzien van de koper overdragen
aan een derde, op voorwaarde dat hij de koper hiervan op voorhand informeert.
2 De koper kan in geen geval zijn rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst
met Slim Slanken overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke
toestemming van Slim Slanken.

Artikel 14: Verklaring van afstand

1 Het verzuim van één der partijen om één der bepalingen van de overeenkomst na te
leven, brengt niet met zich mee dat voor de toekomst afstand kan worden gedaan van de naleving
van deze bepaling. Evenmin kan de wederpartij afstand doen van het recht om naleving van elke
bepaling van de overeenkomst af te dwingen.

Artikel 15: Gehele overeenkomst

1 De overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot
het voorwerp van de overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken
tussen partijen. De overeenkomst kan alleen gewijzigd worden nadat beide partijen hierin hebben
toegestemd en rechtmatige vertegenwoordigers van de partijen de wijziging hebben vastgelegd en
ondertekend.

Artikel 16: Onsplitsbaarheid

1 Indien een bepaling van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, blijven de overige
bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 17: Overmacht

1 In geval van een door de rechtspraak gebruikelijk als geval van overmacht erkend
voorval, zal geen der beide partijen aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of de vertraging van
de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
2 In geval van overmacht heeft Slim Slanken het recht om, naar eigen inzicht, de
uitvoering van de bestelling van de koper op te schorten, dan wel aan de overeenkomst met de
koper te ontbinden. Slim Slanken dient dit voorafgaand aan de koper mee te delen. Een
eventuele betaling van de koper aan Slim Slanken zal door Slim Slanken aan de
koper worden terugbetaald.

Artikel 18: Persoonlijke gegevens

1 Slim Slanken handelt volledig in overeenstemming met de Wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de wet genoemd). De wet is enkel
van toepassing wanneer de koper een natuurlijk persoon is. De koper heeft ten allen tijde het recht
om zijn gegevens in te zien. Daarnaast kan de koper altijd bezwaar aantekenen tegen de
gegevensverwerking door Slim Slanken, tenzij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor
de uitvoering van de overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. De koper heeft het recht
om onjuist, onvolledige of irrelevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen op
eenvoudig schriftelijk verzoek.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegdheid

1 De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en elke betwisting nopens de
geldigheid en de uitvoering van de overeenkomst zal behandeld worden door de rechtbanken van
het gerechterlijk arrondissement waar Slim Slanken zijn zetel heeft.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de koper, nadat de
verkoopprijs definitief en volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over
op het moment dat het product en aan de koper wordt geleverd.

Artikel 21: Cadeaubonnen

1. Cadeaubon is maximaal 6 maanden geldig. De geldigheid kan minder dan 6 maanden zijn,
indien zo aangegeven.
2. Cadeaubon is overdraagbaar aan andere personen zodat je deze ook cadeau kunt doen.
3. Een cadeaubon heeft een vaste waarde.
4. Op iedere cadeaubon zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
5. Cadeaubon is niet cumuleerbaar met andere acties.
6. Cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld, (deel)restitutie en doorverkoop is niet mogelijk.
7. De cadeaubon is enkel geldig als het totaalbedrag groter is dan de waarde van de cadeaubon.
8. Cadeaubonnen kunnen niet worden samengevoegd. Je kan slechts 1 cadeaubon per bestelling
gebruiken!
9. Een niet opgebruikt saldo kan slechts uitzonderlijk en om geldige redenen worden overgedragen
naar een volgend bezoek, mits dit op een correcte manier door onze eigen medewerker op de bon
wordt vermeld.
10. De cadeaubon is een financieel voorschot, eventuele facturatie kan pas na het verbruik van de
bon, wanneer ook de verschillende maatstaven van heffing voor BTW gekend zijn.
11. Bij verlies of diefstal van een cadeaubon is Slim Slanken niet aansprakelijk voor eventueel
geleden schade.